Używamy cookies Akceptuje

regulamin sklepu internetowego

1. Informacje ogólne.
Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.niebodesign.pl (dalej: „sklep internetowy”) jest Anna Węgrzyniak, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Mazowiecka 104a/31, 30-023 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca REGON: 365628750, NIP: 9542606413, zwana dalej „przedsiębiorcą”.

2. Przedmiot regulaminu.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym:

a) składania zamówień na produkty przedsiębiorcy,

b) dostarczania zamówionych produktów,

c) uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów,

d) uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,

e) składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Zamówienia.

3.1. Produkty dostępne w sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient zamawiając produkt dokonuje jego wyboru poprzez dodanie do Koszyka, określając przy tym jego kolor oraz liczbę sztuk zamawianych produktów, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.

3.2. Sklep umożliwia klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji

3.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

3.4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij zamówienie” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

3.5. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu wszystkich niezbędnych

danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.

Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów i usług, w tym:

c) wybranej metody płatności kosztów dostawy

d) wybranego sposobu dostawy.

3.6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie”.

3.7. Wysłanie przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z przedsiębiorcą umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

3.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia klienta do systemu informatycznego sklepu, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem, z zastrzeżeniem pkt. 3.12 Regulaminu.

3.9. Po zawarciu umowy, klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie.

3.10. Wysyłka zakupionego produktu realizowana jest w terminie określonym przy konkretnym produkcie, od momentu wpływu środków na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

3.11. W przypadku produktów oznaczonych w sklepie jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.

4. Płatności.

4.1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:

a) przelewem bankowym na wskazane przez przedsiębiorcę konto bankowe,

b) za pośrednictwem portalu Pay Pal.

4.2. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz nr zamówienia.

5. Dostawa.

5.1. Przedmiot zamówienia może być dostarczony, w zależności od wyboru klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej pod wskazany w zamówieniu adres.

5.2. Czas dostawy produktu jest określany przez doręczyciela. Przewidywany termin dostawy nie powinien przekroczyć 4 dni od daty nadania przesyłki (wyjątkiem są przesyłki międzynarodowe).

5.3. Koszty dostawy są pokrywane przez Klienta.

6. Gwarancja, reklamacje i zwroty.

6.1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie niebodesign.pl są nowe, unikatowe i wykonywane ręcznie. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają wymianie i zwrotowi.

6.2 Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres Przedsiębiorcy wskazany w pkt 1 niniejszego regulaminu nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, w oryginalnym opakowaniu).

6.3. W przypadku zwrotu Towaru pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.

6.4. Przedsiębiorca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1 k.c. z tytułu rękojmi w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

6.5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym na adres Przedsiębiorcy z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Przedsiębiorcę przesyłki zawierającej reklamowany Towar.

7. Dane osobowe.

7.1.  Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe Klienta jest Anna Węgrzyniak, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Mazowiecka 104a/31, 30-023 Kraków.

7.2.Dane osobowe Klientów przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Przedsiębiorcy, którymi są w szczególności: zawarcie, wykonanie oraz rozliczenie umów sprzedaży towarów i usług, tworzenie bazy danych kontrahentów.

 7.3 Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Klienta będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji zamówień lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 7.4. Przedsiębiorca będzie przetwarzał przekazane dane osobowe do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

 7.5. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Twoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Klient podaje nam swoje dane w pełni dobrowolnie, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 7.6. Przedsiębiorca nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 7.7. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Przedsiębiorca oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

8.2. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura.

8.3. Sklep wykorzystuje pliki cookies. Informacje zarejestrowane w plikach cookies używane są m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania sklepu do indywidualnych potrzeb Klientów. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli Klient pozostawi te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików cookies może ograniczyć funkcjonalność sklepu.

8.4. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

8.5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Przedsiębiorcy.

8.6. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu niebodesign.pl.

8.7. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu niebodesign.pl w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jak również ich modyfikacji.

8.8. Przedsiębiorca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Przedsiębiorca nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu niebodesign.pl spowodowane awarią sieci Internet. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu powinny być sygnalizowane mailowo lub pisemnie.

8.9. Przedsiębiorca informuje, że wszelkie produkty, zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Przedsiębiorcy lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu.

8.10. Klient przesyłający fotografię/grafikę/odwzorowanie oświadcza, że jest uprawniony do rozporządzenia nią oraz oświadcza, że nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wysuwał wobec przedsiębiorcy roszczenia wynikające z naruszenia praw osób trzecich, o których mowa powyżej, Klient zobowiązuje się zwolnić go z odpowiedzialności wynikającej z takich naruszeń.

8.11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego.

8.12. Regulamin obowiązuje od dnia 9.06.2016 r.